Uchazeči se speciálními potřebami

 • Tlumočení a přepis prezentací jednotlivých programů mezi češtinou a ČZJ
  • Lze objednat zde: Petra.SlanskaBimova@ff.cuni.cz
  • Pokud tlumočení/přepis objednáte po 8. 1. 2021, nemůžeme bohužel zaručit, že se ho podaří zajistit; můžeme ale nabídnout následné otlumočení/otitulkování záznamu.
 • Uchazeči se zrakovým postižením
  • Zájemci o studium se zrakovým postižením si mohou domluvit individuální konzultace s koordinátorem péče o uchazeče a studenty se speciálními potřebami dr. Davidem Čápem (e-mail david.cap@ff.cuni.cz).

Z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb může uchazeč o jakýkoli typ studia požádat o modifikaci přijímací zkoušky.

Požadavek je třeba vložit při zakládání přihlášky zaškrtnutím políčka Požadavky na modifikaci přijímacího řízení z důvodu zdravotního postižení, vyplněním typu zdravotního postižení a uvedením konkrétních požadavků na způsob modifikace. Inspirovat se můžete přizpůsobením vaší maturitní zkoušky.

Povinnou součástí je příloha, kterou vložíte ve formě PDF souboru k elektronické přihlášce (typ přílohy: Modifikace přijímací zkoušky).

Uznatelné doklady o zdravotním znevýhodnění

V případě žádosti o modifikaci přijímacího řízení (i později pro případnou evidenci mezi studujícími se speciálními potřebami) je třeba dodat aktuálně platný dokument dokládající vaše zdravotní znevýhodnění.

Uznatelnými doklady jsou:

 • doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě výsledků získaných obecně dohodnutou diagnostikou specifických poruch učení (v případě, že jste dosud neprošli diagnostikou, můžete na UK absolvovat DysTest, více informací zde)
 • doklad o poruše autistického spektra zjištěné na základě komplexního vyšetření klinickým psychologem
 • lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob, které se nemohou prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) až e)

Žádost posuzuje děkan na základě doporučení oborového pracoviště. Podrobnosti viz článek 3.4 Obecných podmínek přijímacího řízení.

Kontaktní osobou, resp. koordinátorem péče o uchazeče a studenty se speciálními potřebami (se zrakovým, tělesným aj. postižením, poruchami učení, s ADHD, se závažnými chronickými onemocněními, s psychickými obtížemi atd.) Filozofické fakulty UK je PhDr. David Čáp, Ph.D..
Modifikace přijímací zkoušky a studia neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých uchazečů a studentů zajišťuje Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících.